Regulamin

pastedGraphic.png


REGULAMIN
W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA PLATFORMY MEETFACES TRADING

 1. Definicje

  1. Pojęciom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie: 
   1. „Regulamin” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów.
   2. „Meetface” oznacza Meetface S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy ul. Ronda Daszyńskiego 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000617829, o kapitale zakładowym 218 353,50 zł, NIP: 8133721576; ewentualna zmiana danych rejestrowych Meetface nie stanowi zmiany Regulamin.
   3. „Użytkownik” oznacza podmiot, który uzyskał dostęp do świadczonych usług przez Meetface w ramach Platformy; za Użytkownika uważa się Klienta i Wystawiającego.
   4. Umowa” oznacza zawartą przez Strony umowę, której przedmiot obejmuje świadczenie usług za pośrednictwem Platformy przez Meetface, a jeżeli Strony tak ustalą na piśmie, także inne świadczenia Meetface.
   5. „Rejestracja” oznacza  procedurę  zakładania  Konta,  poprzedzającą Aktywację Konta, umożliwiająca uzupełnienie Konta Danymi Użytkownika w co najmniej 80%.
   6. „Konto” oznacza prowadzony dla Użytkownika Meetface pod unikalną nazwą (login) zbiór, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy; w ramach Konta dostępne jest jedno konto główne i nieograniczona liczba subkont tworzonych przez Administratora konta głównego.
   7. „Aktywacja Konta” udzielenie  przez Meetface pełnego dostępu do Konta  Użytkownika po  zaksięgowaniu  zapłaty Opłaty  Stałej  na  rachunku bankowym Meetface oraz uzupełnieniu Konta Danymi w co najmniej 80%.
   8. „Administrator Konta” oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Użytkownika jako osobę właściwą do prowadzenia konta głównego i tworzenia subkont.
   9. „Oznaczenia Wystawiającego” oznaczają firmę, nazwy handlowe, znaki towarowe, logo, nazwy domen oraz inne oznaczenia odróżniające firmę bądź markę Wystawiającego, do których prawa przysługują Wystawiającemu lub jego Podmiotom stowarzyszonym.
   10. „Oznaczenia Klienta” oznaczają firmę, nazwy handlowe, znaki towarowe, logo, nazwy domen oraz inne oznaczenia odróżniające firmę bądź markę Klienta, do których prawa przysługują Klientowi lub jego Podmiotom stowarzyszonym.
   11. „Oznaczenia Meetface” oznaczają firmę, nazwy handlowe, znaki towarowe, logo, nazwy domen oraz inne oznaczenia odróżniające markę bądź firmę Meetfaces bądź Meetface, do których prawa przysługują Meetface lub jej Podmiotom stowarzyszonym.
   12. „Oznaczenia” oznaczają łącznie Oznaczenia Meetface, Oznaczenia Wystawiającego i Oznaczenia Klienta.
   13. Wystawiający” oznacza Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) oferującego swoje Towary na Platformie.
   14. „Klient” oznacza Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) dokonującego zakupu od Wystawiającego na Platformie.
   15. Opłata Stała” oznacza wynagrodzenie należne Meetface od Użytkownika z tytułu zawarcia Umowy obejmującej prawo do użytkowania Konta na Platformie przez okres wskazany w Cenniku stanowiącym Załącznik C do Regulamin.
   16. „Strona” oznacza Meetface lub Użytkownika zawierającego Meetface Umowę.
   17. „Strony” oznacza łącznie Meetface oraz Użytkownika zawierającego z Meetface Umowę.
   18. „Transakcja” oznacza procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Platformy.
   19. „Oferta” oznacza propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Wystawiającego, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego Towaru, przedstawiana Klientowi przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy.
   20. „Towar” oznacza rzecz, usługę lub prawo będące przedmiotem Oferty.
   21. „Dni Robocze” oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy w Polsce.
   22. „Godziny Robocze” oznacza godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych.
   23. „Zgłoszenie Błędu” oznacza Zgłoszenie przez Użytkownika błędu, który dotyczy funkcjonowania Platformy.
   24. „Strona wwwoznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.meetfacestrading.com
   25. „Platforma” oznacza funkcje i usługi świadczone za pomocą Platformy internetowej Meetfaces Trading wymienione w Załączniku A do Regulamin („Opis funkcjonalności Meetfaces Trading”).
   26. „Dokumentacja” oznacza instrukcję obsługi Platformy oraz inne informacje dotyczące Platformy w formie pisemnej lub elektronicznej udostępnione przez Meetface Użytkownikowi.
   27. „Okres trwania Umowy” oznacza okres obowiązywania Umowy: od daty rozpoczęcia Rejestracji przez Użytkownika do daty upływu okresu wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub Meetface lub jej natychmiastowego wypowiedzenia przez Meetface.
   28. „Podmiot Stowarzyszony” oznacza, w odniesieniu do Użytkownika bądź Meetface, każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje daną stronę, jest przez nią bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany lub znajduje się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą sprawowaną przez inny podmiot wspólnie z tą stroną.
   29. „Dane” oznacza dane przechowywane przez Meetface na serwerze zewnętrznym pozyskane w związku z użytkowaniem przez Użytkowników Platformy na podstawie Umowy.
   30. „Oktawave” Oktawave spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426334, kapitał zakładowy w wysokości 5.290.000,00 złotych, NIP: 5213633306, REGON: 146197794.
   31. „Błąd” oznacza taką sytuację, w której Platforma nie działa zgodnie z Dokumentacją, przy czym nie stanowi Błędu jedna z podanych niżej okoliczności:
    1. użytkowanie Platformy przez Użytkownika niezgodne z Umową, Regulamin lub Dokumentacją
    2. nieprawidłowa lub niepożądana reakcja Platformy spowodowana ingerencją osób trzecich
    3. działanie wirusa komputerowego lub innych złośliwych aplikacji obcego pochodzenia
    4. niespełnienie przez Użytkownika wszystkich wymogów technicznych wskazanych przez Meetface
    5. użytkowanie Platformy na sprzęcie komputerowym bądź telefonicznym niespełniającym norm technicznych lub norm bezpieczeństwa
    6. użytkowanie Platformy w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym
    7. nieprawidłowa lub niepożądana reakcja Platformy będąca skutkiem wgrania update i/lub upgrade systemu operacyjnego, jeśli Użytkownik dokonywał tego wgrania w okresie poprzedzającym wystąpienie Błędu
    8. działanie bądź zaniechanie spowodowane siłą wyższą.
   32. „Błąd Krytyczny” oznacza taki rodzaj Błędu, który całkowicie uniemożliwia korzystanie z Platformy jednocześnie nie pozwalając na zastosowanie obejścia.
   33. „Błąd Poważny” oznacza taki rodzaj Błędu, który polega na tym, że podstawowe funkcje Platformy nie działają, istnieje jednak możliwość zastosowania obejścia.
   34. „Błąd Drobny” oznacza taki Błąd, który nie jest ani Błędem Krytycznym ani Błędem Poważnym.
   35. „Obejście” oznacza znalezienie takiego sposobu korzystania z Platformy, aby przynajmniej czasowo zlikwidować skutki wystąpienia Błędu poprzez skorzystanie z funkcjonalności zawartych w Platformie.
   36. „Czas reakcji” oznacza czas od dokonania przez Użytkownika Zgłoszenia Błędu w sposób  wskazany  w Regulamin do  podjęcia przez  Meetface  pierwszej czynności związanej z tym zgłoszeniem.
   37. „Czas usunięcia Błędu” oznacza czas od momentu, w którym Użytkownik ostatecznie ustalił kategorię Błędu do usunięcia Błędu lub zastosowania Obejścia.
   38. „Nieuzasadnione Zgłoszenie Błędu” oznacza taką sytuację, w której Użytkownik zgłosił reakcję Platformy niebędącą Błędem a także każde inne działanie bądź niedziałanie Platformy określone w Regulamin lub Umowie jako Nieuzasadnione Zgłoszenie Błędu.
   39. „k.c.” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ).
   40. „u.o.d.o” ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
   41. „pr. autorskie” ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ).
   42. „u.z.n.k.” ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
 1. Zasady współpracy Stron
  1. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulamin, co oznacza, że Regulamin określają prawa i obowiązki Stron, i stanowią integralną część Umowy. Jeśli Strony zawrą Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulamin, stosuje się w zakresie objętym taką kolizją postanowienia Umowy, w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiążą Strony.
  2. Wszelkie wcześniejsze ustalenia poczynione między Stronami tracą moc z datą zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy następuje poprzez Rejestrację. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy po Rejestracji Użytkownika dokona zapłaty Opłaty Stałej.
  3. Przed dokonaniem zapłaty Opłaty stałej, Konto jest nieaktywne i Użytkownik może jedynie działać w trybie offline do momentu Aktywacji. Oznacza to, że Użytkownik jest „niewidoczny” dla innych Użytkowników i nie może zawierać Transakcji z innymi Użytkownikami. Informacja o statusie Aktywacji Konta będzie widoczna na Koncie Użytkownika.
  4. Po Aktywacji swojego Konta Użytkownik może zawierać Transakcje jako Klient bądź jako Wystawiający.
  5. Meetface nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Meetface nie jest również pośrednikiem ani gwarantem zawarcia Transakcji między Wystawiającym a Klientem. Potwierdzenie zawarcia Transakcji pomiędzy Klientem i Wystawiającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony Transakcji otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Wystawiający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem Transakcji.
  6. Wystawiający zobowiązuje się do niewystawiania na Platformie Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Towary te, nie mogą być oferowane przez Wystawiającego wraz z innymi Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis). Wystawiający jest odpowiedzialny za spełnienie dodatkowych warunków bądź uzyskanie zgód czy zezwoleń, gdy sprzedaż wystawianych przez niego Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków bądź uzyskania zgód czy zezwoleń, w szczególności określonych w Załączniku B do Regulamin - Towary szczególne. W przypadku zaprzestania spełniania przez Wystawiającego dodatkowych warunków bądź utraty niezbędnych zgód czy zezwoleń, których wymaga sprzedaż wystawianych przez niego na Platformie Towarów, Wystawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zajściu któregoś z tych zdarzeń Meetface. Meetface jest uprawniony, po uzyskaniu takiej informacji od Wystawiającego lub we własnym zakresie, do dokonania czynności określonych w pkt 8.16.3 lub 8.16.5 albo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 12.4 Umowy.
  7. Do korzystania z usług świadczonych przez Meetface za pośrednictwem Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox/Chrome/Opera w wersji aktualnej lub w inną równorzędną przeglądarkę internetową. Szczegółowe wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Platformy zamieszczane są na Stronie www. Zmiany wymogów technicznych nie stanowią zmiany Regulamin ani Umowy o ile zostaną zamieszczone na Stronie www. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu obowiązywania Umowy).

 

 1. Wynagrodzenie i rozliczenie
  1. Wynagrodzenie należne Meetface od Użytkownika stanowi płatną z góry Opłatę Stałą w wysokości wskazanej w Cenniku stanowiącym Załącznik C do Regulamin.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Stałej po dokonaniu Rejestracji i otrzymaniu wiadomości e-mail z danymi do wykonania przelewu. Za zapłatę Opłaty Stałej uważa się zaksięgowanie w całości płatności na rachunku Meetface.
  3. W przypadku opóźnienia Użytkownika w płatności Opłaty stałej Meetface ma prawo wstrzymać się z realizacją swoich świadczeń na rzecz Użytkownika bez konieczności wzywania Użytkownika do zapłaty. Zastrzega się jednocześnie, że we wszystkich podanych wyżej przypadkach Meetface jest należne wynagrodzenie także za okres, w którym świadczenia nie były realizowane z powodu braku bądź opóźnienia zapłaty.
  4. Opłata Stała nie jest uzależniona od stopnia aktywności danego Użytkownika, co oznacza, iż Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Stałej bez względu na intensywność użytkowania Platformy, także w sytuacji braku Transakcji.
  5. Faktura elektroniczna obejmująca kwotę Opłaty stałej będzie przesyłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Meetface zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności adresu wskazanego przez Użytkownika. Przesłanie przez Meetface faktury elektronicznej jako załącznika do wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany przez Użytkownika oznacza jej otrzymanie przez Użytkownika. Faktura elektroniczna będzie przesyłana Użytkownikowi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili jej wystawienia przez Meetface.Meetface nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Użytkownika, jeżeli wynika ono z przyczyn niezależnych od Meetface, w szczególności, jeżeli jest ono skutkiem: podania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu, utraty prawa korzystania przez Użytkownika z adresu, zakwalifikowania jako spam wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik, braku dostępu Użytkownika do połączenia internetowego, przypadkowego usunięcia wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, nieuzasadnionego uznania załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Nieotrzymanie przez Użytkownika faktury elektronicznej z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty należności wynikającej z Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma faktury elektronicznej w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego, powinien niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Meetface na adres poczty elektronicznej biuro@meetfacestrading.com. Faktura elektroniczna udostępniana będzie także za pośrednictwem Konta Użytkownika przez okres nie krótszy niż 30 dni liczony od dnia jej wystawienia przez Meetface. Po upływie ww. okresu faktura elektroniczna będzie archiwizowana i nie będzie udostępniana Użytkownikowi. W przypadku utraty przez Użytkownika prawa do korzystania z Konta, Meetface ma prawo zaprzestać udostępniania Użytkownikowi faktur elektronicznych. Meetface może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych zawiesić udostępnianie faktur elektronicznych o czym powinien poinformować Użytkownika.
 1. Prawa i obowiązki Użytkowników
  1. utworzenia Konta;
  2. odpowiadania za prawidłowe korzystanie z Konta, w tym w szczególności za posiadanie Konta uzupełnionego co najmniej w 80%;
  3. nieprzekazywania informacji dotyczących Konta w szczególności takich jak: login, hasło, informacji dotyczących Transakcji bądź informacji handlowych dotyczących Wystawiającego osobom trzecim;
  4. uiszczania Opłaty Stałej oraz ewentualnych innych opłat, które mogą zostać przez Meetface wprowadzone zgodnie z postanowieniami Regulamin;
  5. terminowego rozliczania się w przypadku dokonywania Transakcji jako Wystawiający lub Klient.
  1. Użytkownik w ramach Rejestracji jest zobowiązany do:
  1. Wystawiający w ramach przedstawiania na Platformie Oferty zobowiązany jest do:
   1. zamieszczenia oraz aktualizowania informacji dotyczących ilości Towaru znajdującego się w magazynie, przy czym niedopuszczalna jest sprzedaż Towaru ponad ilość znajdującą się w magazynie
   2. zamieszczania w Ofertach prawdziwych i kompletnych danych obejmujących co najmniej: ceny za jeden Towar w zależności od ilości zamówionego Towaru, dostępnej ilości Towaru bądź warunków dostępności Towaru oraz innych cech identyfikujących Towar
   3. aktualizowania statusu zamówienia oraz potwierdzania nadania Towar
   4. przy każdej Ofercie informowania o maksymalnym czasie realizacji zamówienia oraz w odpowiednich przypadkach o tym, że czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta dostawcy.
  1. W ramach dokonywania Transakcji Klient zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania Wystawiającemu formularza zapytania ofertowego oraz formularza zamówienia.
  2. Do Transakcji dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta akceptacji zamówienia dokonanej przez Wystawiającego.
  3. Zarówno Wystawiający jak i Klient zobowiązani są do realizacji płatności elektronicznych.
 1. Zgłoszenie Błędu
  1. Zgłoszenie Błędu jest dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@meetfacestrading.com na formularzu Zgłoszenia Błędu, zamieszczonym na Stronie www. Użytkownik wypełnia formularz Zgłoszenia Błędu stosownie do wymogów w tym formularzu określonych, w szczególności wskazuje kwalifikację Błędu oraz uzasadnia tę kwalifikację. Meetface może zażądać potwierdzenia, że osoba, która dokonała Zgłoszenia Błędu była do tego uprawniona przez Użytkownika. Formularz Zgłoszenia Błędu należy wypełnić w sposób prawidłowy.
  2. Meetface po otrzymaniu Zgłoszenia Błędu analizuje kwalifikację Błędu dokonaną przez Użytkownika potwierdzając ją bądź dokonując jej zmiany. Po wszczęciu procedury Zgłoszenia Błędu, Meetface ma prawo żądania wyczerpującego opisu okoliczności, w których Błąd się ujawnił oraz w czym Błąd ten się przejawia oraz może wszelkimi sposobami ustalić czy korzystanie przez Użytkownika z Platformy było prawidłowe przed wystąpieniem Błędu.
  3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie cofnąć Zgłoszenie Błędu poprzez oświadczenie o jego cofnięciu. Cofnięte Zgłoszenie Błędu uważa się za nieistniejące, z tym, że w przypadku Nieuzasadnionego Zgłoszenia Błędu, jeżeli cofnięcie nastąpi już po podjęciu czynności przez Meetface, za okres od podjęcia tych czynności do ich zakończenia w związku z tym cofnięciem, Meetface należne jest wynagrodzenie kalkulowane zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik C do Regulamin.
  4. Podtrzymanie przez Użytkownika nieprawidłowej kwalifikacji Błędu skutkujące zastosowaniem procedury właściwej dla Błędu Poważnego lub Błędu Krytycznego w przypadku Błędu Drobnego lub braku Błędu, stanowi Nieuzasadnione Zgłoszenie Błędu.
  5. Po otrzymaniu prawidłowego Zgłoszenia Błędu Meetface, w ramach określonej kategorii Błędu, podejmuje czynności mające na celu dodatkowe niezbędne ustalenia w szczególności zaś Meetface stara się ustalić, czy istnieje możliwość usunięcia Błędu poprzez wskazanie Użytkownikowi działań, które winien on podjąć celem usunięcia Błędu.
  6. Jeżeli w wyniku wykonania poleceń Meetface Błąd został usunięty lub okazało się, że Błąd nie miał miejsca, Zgłoszenie Błędu uważa się za załatwione na tym etapie. Jeżeli mimo wykonania tych czynności poleconych przez Meetface, Błąd zgłoszony przez Użytkownika w Zgłoszeniu Błędu dalej występuje, Użytkownik winien ponownie wypełnić i złożyć Meetface formularz Zgłoszenia Błędu, zawierający m. in. oświadczenie, że wykonał ww. czynności stosownie do poleceń Meetface. Ponowne Zgłoszenie Błędu, mimo niewykonania wszystkich ww. czynności, jest traktowane jak Nieuzasadnione Zgłoszenie Błędu ze wszystkimi konsekwencjami stąd wnikającymi.
  7. Od momentu Ponownego Zgłoszenia Błędu, a jeżeli po pierwszym zgłoszeniu danego Błędu przez Użytkownika, Meetface nie polecił wykonania określonych czynności, od momentu pierwszego Zgłoszenia Błędu, zaczynają biec terminy na usunięcie Błędu, chyba że Meetface uzna, że w celu usunięcia Błędu powinno zostać mu udostępnione środowisko IT eksploatowane przez Użytkownika. W takiej sytuacji do czasu udostępnienia ww. środowiska przez Użytkownika terminy usunięcia Błędu nie biegną. Strony winny ustalić sposób i termin udostępnienia środowiska Meetface w miejscu eksploatacji. W przypadku odmowy udostępnienia w którykolwiek z ww. sposobów, odpowiednio Zgłoszenie Błędu czy Ponowne Zgłoszenie Błędu uważa się za wycofane i nieistniejące.
 2. System ocen oraz opinii
  1. W ramach Platformy Użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji. Jeżeli doszło do zawarcia Transakcji pomiędzy Użytkownikami, Klient, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia Transakcji, może wystawić ocenę Wystawiającemu. Wystawiający, który otrzymał ocenę o charakterze negatywnym może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.
  2. Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający zakupu. Ocena sprzedaży pozwala ocenić Klientowi w skali od 1 do 5 przebieg realizacji Transakcji pod względem następujących parametrów:
   1. zgodność Towaru z opisem, zamieszczonymi zdjęciami Towarów oraz ze szczegółami ustalonymi między stronami;
   2. czas wysyłki;
   3. dokonanie płatności w terminie;
   4. standard obsługi Klienta;
   5. kontakt z Klientem
  3. Ocena wymienionych w punkcie 6.2. parametrów musi wynikać i być zgodna z formularzami: zapytania ofertowego, zamówienia oraz akceptacji zamówienia.
  4. Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.
  5. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Platformę.
  6. Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:
   1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
   2. danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,
   3. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
  7. Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Wystawiającego).
  8. Meetface nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
   1. naruszają postanowienia Regulamin, w szczególności pkt 6.6 lub 6.7 powyżej,
   2. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
   3. treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,
   4. treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.
   5. Strony zawartej Transakcji mają możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych ocen o charakterze negatywnym oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny na Platformie. Oceny zostaną usunięte po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
    1. wniosek o usunięcie zostanie złożony przez Użytkownika w ciągu 21 dni od otrzymania oceny,
    2. druga strona Transakcji odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
  9. Po usunięciu oceny w trybie opisanym w pkt 6.9 powyżej. Kupujący może ponownie ocenić przebieg Transakcji, pod warunkiem, że nie minęło jeszcze 90 dni od daty zawarcia umowy w ramach danej Oferty.
  10. Klienci mają możliwość zamieszczania opinii odnoszących się do Towaru, w tym jego wad i zalet. Są one prezentowane w ramach Ofert, w zakładce „Opinia o produkcie”.
  11. Publikowane opinie w zakładce „Opinie o produkcie” są subiektywnymi ocenami Klientów. Klienci ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach przedmiotowych opinii.
  12. Opinia Klienta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie, odnośnie zasad umieszczania opinii przez Klientów, postanowienia pkt 6.5 i 6.6 powyżej stosuje się odpowiednio.
  13. Meetface zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii w uzasadnionych przypadkach, gdy opinia:
   1. stanowi kolejną opinię tego samego Użytkownika odnoszącą się do tego samego Towaru bądź Transakcji,
   2. odnosi się do innego Towaru niż opiniowany,
   3. narusza zasady określone w Regulamin,
   4. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
   5. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych,
   6. jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru lub z innych dostępnych źródeł,
   7. jej treść zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.
  14. Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Meetface, Użytkowników, których lub których Towarów treść opinii dotyczy lub inne podmioty współpracujące z Meetface na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.
 3. Postanowienia ogólne w zakresie własności intelektualnej i Licencji
  1. Platforma stanowi utwór w rozumieniu pr. autorskiego, z którego korzystanie w trybie online jest możliwe na podstawie Umowy.
  2. Platforma jest utrzymywana na serwerze zewnętrznym przez Meetface. Platforma umożliwia wprowadzanie Danych i ich przechowywanie, a także dysponowanie Danymi w zakresie przewidzianym funkcjonalnościami Platformy.
  3. Platforma jest udostępniana poprzez Stronę www. za pomocą wygenerowanych przez Meetface danych autoryzacyjnych, tj. haseł i loginów dla Użytkowników.
  4. Wystawiający udzielają Meetface niewyłącznej, ograniczonej, nieodpłatnej i czasowej licencji na korzystanie z Oznaczeń Wystawiającego do opatrywania Platformy oraz do używania Oznaczeń Wystawiającego w celach reklamowych oraz promocyjnych Platformy poprzez umieszczenie Oznaczeń Wystawiającego na Stronie www. oraz używania Oznaczeń Wystawiającego w formie logotypu przeznaczonego do działań marketingowych, polegających na działaniach reklamowych zawierających umieszczanie Oznaczeń Wystawiającego na Stronie www. dalej: „Licencja”.
  5. Licencja uprawnia Meetface do udzielania sublicencji innym podmiotom w zakresie wskazanym w pkt 7.4.
  6. Licencja oraz ewentualna sublicencja wygasa wraz z dniem wygaśnięcia Umowy.
  7. Wystawiający ma prawo do wykorzystywania informacji o posiadaniu Konta na Platformie i sprzedaży Towarów poprzez Platformę do własnych celów promocyjnych, w szczególności poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w Umowie oraz w materiałach internetowych lub promocyjnych, a także korzystania z logo Meetface. Meetface nie przysługują z tego tytułu względem Wystawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia.
  8. Meetface udostępnia Platformę opatrzoną Oznaczeniami Meetface, przy czym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do usuwania lub zmieniania Oznaczeń Meetface ani do opatrywania Platformy jakimikolwiek innymi znakami towarowymi, informacjami o prawach autorskich i zgłoszeniach patentowych lub nazwami handlowymi, chyba że dotyczy to Konta Użytkownika. Wraz z wygaśnięciem Umowy Meetface niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Oznaczeń Wystawiającego, a także z wszelkich innych połączeń słownych, znaków towarowych lub znaków handlowych, które wskazywałyby na to, że Wystawiający był Użytkownikiem Platformy.
  9. Wystawiający jest uprawniony do korzystania z Oznaczeń Meetface w zakresie użycia ich w swoim portfolio.
  10. Meetface jest uprawniony do korzystania z Oznaczeń Wystawiającego w zakresie użycia ich w swoim portfolio.
 4. Odpowiedzialność Stron
  1. Użytkownik, zawierając Umowę, potwierdza, iż zapoznał się z funkcjonalnościami Platformy i uznał, że spełniają one jego oczekiwania. Meetface nie odpowiada za ewentualne niespełnienie oczekiwań biznesowych Użytkownika w zakresie korzystania z Platformy.
  2. W przypadku zastosowania przez Meetface zabezpieczeń technicznych, Użytkownik, zobowiązuje się do tego, że ich nie usunie. Podjęcie próby usunięcia takiego zabezpieczenia uprawnia Meetface do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania zaniechania naruszeń.
  3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób i jakość wprowadzania Danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane i informacje wprowadzane przez niego do Platformy.
  4. Ryzyko poznania haseł przez osobę trzecią obciąża Użytkownika. Użytkownik w każdym przypadku powzięcia choćby podejrzenia, że informacje umożliwiające autoryzację do Platformy są znane osobie nieuprawnionej, zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany haseł.
  5. W celu zapobieżenia zapoznania się z hasłami osób nieuprawnionych Użytkownik winien:
   1. używać haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania;
   2. z rozsądną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu, dokonywać zmiany haseł;
   3. nie przekazywać oraz nie ujawniać haseł osobom nieuprawnionym.
  6. Wskazane jest wprowadzenie specjalnej procedury bezpieczeństwa informatycznego u Użytkownika w związku z obsługą Platformy.
  7. Meetface nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane zapoznaniem się z hasłami i innymi danymi autoryzacyjnymi przez osobę nieuprawnioną.
  8. Meetface zastrzega, a Użytkownik godzi się na niedostępność Platformy, a tym samym Danych, przez czas niezbędny do wprowadzenia do niej zmian, jej konserwacji i testowania przez Meetface, z tym, że Platforma będzie dostępna minimum na poziomie 80%. Platforma może być niedostępna również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej. Meetface nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Platformy, jak i za jej wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Meetface, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe. Okresy niedostępności Platformy z przyczyn, o których mowa powyżej nie mają wpływu na bieg Okresu trwania Umowy i są traktowane jak realizacja Umowy.
  9. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 473 § 2 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Meetface za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Platformy, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jej użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z Błędów. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po wygaśnięciu Umowy. W zakresie nieobjętym wyłączeniami odpowiedzialności, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, Meetface odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, ale tylko za rażące niedbalstwo i winę umyślną do wysokości łącznej ograniczonej do wysokości Opłaty Stałej, która byłoby mu należna z tytułu świadczenia usług.
  10. W Okresie trwania Umowy Meetface usuwa Błędy Platformy na zasadach określonych w Regulamin. Wyłącza się niniejszym stosownie przepisów o rękojmi za wady w odniesieniu do Platformy i Dokumentacji.
  11. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik jest zobowiązany do
   1. dostosowywania na swój koszt środowiska informatycznego niezbędnego do prawidłowego działania Platformy,
   2. instalowania wszelkich pakietów naprawczych (tzw. servicepack’ów) oraz poprawek (patchy) systemu operacyjnego, zalecanych przez producenta tego systemu.
  12. W przypadku niewypełnienia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z pkt 8.11 Regulamin, Meetface ma prawo wstrzymać się z realizacją usług o ile ich prawidłowe wykonanie wymaga realizacji przez Użytkownika czynności opisanych w pkt 8.11, z zastrzeżeniem, iż takie wstrzymanie nie stanowi niewykonania Umowy przez Meetface i za okres wstrzymania się zrealizacją usług w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z pkt 8.11, wynagrodzenie jest należne Meetface od Użytkownika w pełnej wysokości.
  13. Meetface nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulamin. Meetface w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Wystawiających do sprzedaży Towarów, wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
  14. W przypadku gdy Oferta narusza postanowienia Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, Meetface może:
   1. zmienić wskazaną przez Wystawiającego kategorię, w której publikowana jest Oferta,
   2. usunąć Ofertę - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachRegulaminją ważność.
  15. Meetface może weryfikować przestrzeganie Regulamin przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulamin.
  16. W przypadku gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulamin, Meetface, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
   1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   2. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   3. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
   4. uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
   5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Użytkownika wraz z jego subkontami, przy czym zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Regulamin.
  17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Platformy, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Meetface lub innych Użytkowników.
  18. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcjonalności pozwalających uregulować należności wobec Meetface i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Meetface w ramach Platformy. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Odpowiedzialność Meetface w tym przypadku jest całkowicie wyłączona.
  19. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w punkcie 8.16.3., nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Meetface.
  20. Meetface może okresowo przeprowadzać audyty w celu sprawdzenia, czy Użytkownik przestrzega warunków Umowy.
  21. Audyty przeprowadzane są przez pracowników Meetface lub jego Podmioty Stowarzyszone lub inne osoby działające na zlecenie Meetface lub jego Podmiotów Stowarzyszonych za uprzednim powiadomieniem Użytkownika nie później niż na 3 dni przed planowanym audytem.
   1. Użytkownik jest zobowiązany współpracować z osobami przeprowadzającymi audyty i dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić audytorom dostęp do informacji lub dokumentacji pozwalającej na wykonanie audytu.
   2. Strony pokryją własne koszty i wydatki poniesione w związku z wykonywaniem audytu, chyba że audyt wykaże naruszenie Umowy przez Użytkownika, wobec czego Użytkownik zwróci Meetface wszelkie koszty powstałe w związku z naruszeniem Umowy przez Użytkownika.
   3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej.
   4. Przez siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, a w szczególności: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu, wypadek lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których niemożliwe stało się korzystanie z Platformy.
   5. Strona, która nie jest wstanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o tym fakcie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. Gdy działanie siły wyższej ustanie, Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, o ile będzie to możliwe, powiadomić o tym drugą Stronę. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej.
 5. Przechowywanie Danych
  1. Dane wprowadzone przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika w Okresie trwania Umowy są przechowywane na serwerze wykorzystywanym przez Meetface na potrzeby ich przetwarzania i kopiowania.
  2. Umowa obejmuje świadczenia polegające na przechowywaniu Danych wprowadzonych przez Użytkownika na Konto.
  3. Użytkownik zapewnia Meetface, że:
   1. jest uprawniony do wprowadzenia i przetwarzania Danych w ramach funkcjonalności oferowanych przez Platformę;
   2. jest uprawniony do przekazywania i przechowywania Danych w ramach Platformy;
   3. pozyskał Dane zgodnie z prawem i jest uprawniony do ich posiadania.
  4. W przypadku, gdyby zapewnienia z pkt 9.3. okazały się niezgodne z prawdą Użytkownik:
   1. zwolni Meetface z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich,
   2. pokryje szkodę doznaną przez Meetface w rozumieniu art. 361 k.c., w szczególności zaś zwróci kwoty wszelkich należnych z tego tytułu odszkodowań, zadośćuczynienia i koszty postępowań, w tym koszty zastępstwa procesowego.
    1.  
  5. Zmiany sposobu zabezpieczenia Danych nie stanowią zmiany Umowy ani Regulamin.
  6. Meetface codziennie wykonuje kopie zapasowe Danych w modelu GFS oraz podczas rutynowych aktualizacji systemu.
  7. Dane przechowywane są na serwerze Platformy umieszczonym w „chmurze” poprzez rozwiązania dostarczone przez Oktawave. Pliki binarne składowane są przy użyciu Magazynu Obiektowego Oktawave Cloud Storage, a Dane składowane są w bazie danych ulokowanej w ekosystemie Oktawave poprzez użycie dwóch typów baz danych: MSSQL oraz MongoDB.
 6. Dane osobowe
  1. W przypadku, gdy wśród Danych znajdują się dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu u.o.d.o., Administratorem danych osobowych wprowadzonych i przechowywanych na Platformie jest Meetface.
  2. W przypadku, gdy dojdzie do Transakcji zawartej na Platformie, a wśród Danych znajdują się dane osobowe w rozumieniu u.o.d.o., Meetface może przetwarzać powierzone dane osobowe poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, przechowywanie danych w pamięci serwerów i innych komputerów, a także na nośnikach zewnętrznych i/lub w ramach każdego rodzaju tzw. chmury obliczeniowej (ang. cloud computing), w ramach wszystkich, stosowanych w praktyce, modeli tzw. chmury obliczeniowej (w tym kolokacji, infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS), oprogramowania jako usługi (SaaS), platformy integracyjnej jako usługi (IPaaS), komunikacji jako usługi (Caas), a także poprzez wykonywanie na nich innych operacji niezbędnych dla zapewnienia realizacji Umowy.
  3. Meetface zobowiązany jest do nieprzetwarzania i niewykorzystywania danych osobowych, które zostały Meetface, powierzone do przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie i celu innym niż wskazany w Regulamin oraz do przestrzegania warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów u.o.d.o.
  4. Meetface będzie przetwarzać Dane bez ograniczeń terytorialnych, tj. także na terytorium państw trzecich w rozumieniu u.o.d.o. na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
  5. Meetface zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien:
   1. zabezpieczyć Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
   2. prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych oraz środki, o których mowa powyżej;
   3. wyznaczyć inspektora ochrony danych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa powyżej;
   4. dopuścić do przetwarzania Danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
   5. zapewnić kontrolę nad tym, jakie Dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do systemu przetwarzania Danych oraz komu są przekazywane.
  6. Meetface zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych. Meetface zobowiązany jest do zawarcia z osobami upoważnionymi do przetwarzania Danych odrębnej umowy lub wprowadzenia stosownych klauzul do umowy o pracę, zobowiązujących takie osoby do zachowania w poufności treści przetwarzanych danych osobowych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż wypełnienie tego obowiązku polegać może na zastosowaniu klauzuli zobowiązującej daną osobę do przestrzegania informacji stanowiących (odpowiadających zakresowo) tajemnicę przedsiębiorstwa Meetface w rozumieniu u.z.n.k.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji (PUODO) kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w u.o.d.o.
  8. Strony postanawiają, iż w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia, której Dane zostały powierzone do przetwarzania Meetface, wystąpi wobec Meetface z jakimikolwiek roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Danych osobowych, w szczególności brakiem podstaw do przetwarzania takich danych osobowych przez Meetface, Meetface poinformuje Użytkownika o takich roszczeniach, a Użytkownik podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty z tym związane.
  9. Przed przystąpieniem do skorzystania z Platformy, każdy Użytkownik, będący osobą fizyczną, jest poinformowany przez Meetface o tym, iż:
   1. administratorem jego Danych osobowych jest Meetface;
   2. dane inspektora ochrony danych publikowane są na www.meetfacestrading.com;
   3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych oraz ze względu na marketing bezpośredni Meetface;
   4. odbiorcą Danych osobowych będzie Meetface oraz podmioty współpracujące z Meetface;
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;
   6. posiada on prawo dostępu do treści swoich Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   7. podanie Danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy;
   8. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie zgody wyrażonej poprzez kliknięcie w tzw. checkboxy.
   9. Meetface zobowiązuje się do usunięcia wszelkich śladów po Użytkowniku rezygnującym z korzystania z Platformy w kontekście tzw. „prawa do byciazapomnianym”.
 7. Poufność
  1. przekazanie niezbędnych danych stanowiących informację poufną osobom zobowiązanym do jej zachowania: doradcom, w tym audytorom, wspólnikom, pracownikom i współpracownikom, za których działania i zaniechania odpowiada Strona otrzymująca informacje,
  2. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych drugiej Strony, w tym Danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 11. Regulamin, o których dowiedziała się w toku negocjowania Umowy oraz w toku jej realizacji, a które zostały przez tę Stronę oznaczone klauzulą poufności, tajności lub inną analogiczną, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i w okresie 6 (sześć) lat po jej wygaśnięciu, chyba, że z obowiązujących przepisów prawnych wynika dłuższy termin ochrony.
  3. Dane objęte są klauzulą poufności bez ograniczenia w czasie.
  4. Nie stanowi naruszenia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem szczególnej ochrony Danych:
   1. przekazanie informacji poufnych organom władzy publicznej uprawnionym do ich zażądania; w takiej sytuacji Strona zobowiązana do ujawnienia tych informacji, winna powiadomić o takim obowiązku lub przekazaniu drugą Stronę, o ile przepisy prawa nie będą stały temu naprzeszkodzie.
  5. Informacje poufne mogą być używane wyłącznie w celu realizacji Umowy i w niezbędnym do tego zakresie, z zastrzeżeniem szczególnego statusu Danych.
  6. Charakteru informacji poufnej nie mają:
   1. informacje upublicznione przez Stronę, której dotyczą,
   2. informacje powszechnie znane,
   3. informacje, które Strona posiadała będąc do tego uprawnioną przed zawarciem Umowy.
  7. Strony zobowiązują się do:
   1. udostępniania informacji poufnych tylko tym swoim pracownikom, współpracownikom oraz osobom trzecim, dla których ich otrzymanie jest niezbędne w związku z zawartą przez Strony Umową, jak i audytorom czy doradcom prawnym i finansowym zobowiązanym do zachowania jej w tajemnicy na zasadach odpowiadających postanowieniom Umowy,
   2. niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony w przypadku uzyskania informacji, że osoba, której przekazano informacje poufne jest zobowiązana prawem lub została już zobligowana do ujawnienia jakiejkolwiek informacji poufnej, o ile takie zawiadomienie nie będzie stanowić naruszenia prawa,
   3. wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy,
   4. niewykorzystywania informacji poufnych na szkodę drugiej Strony; za takie działanie będzie uważane w szczególności przekazanie jej podmiotowi prowadzącemu działalność konkurencyjną wobec drugiej Strony.
 8. Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy i akceptacja Regulamin
  1. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku z automatycznym przedłużeniem na okresy roczne, o ile żadna ze Stron najpóźniej na 30 Dni Roboczych pozostających do dnia upływu danego okresu rocznego albo kolejnych takich okresów, nie poinformuje drugiej Strony o nieprzedłużeniu Umowy.
  3. W szczególnych przypadkach Umowa może zostać zawarta na inny okres niż wskazany w pkt 12.2 powyżej z uwzględnieniem możliwości ustalenia innych zasad wynagrodzenia i rozliczenia niż wskazane w rozdziale 3.
  4. Meetface ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
   1. Użytkownik naruszył w sposób rażący postanowienia Umowy lub Regulamin;
   2. Użytkownik pozostaje w zwłoce z wniesieniem Opłaty Stałej przez okres dłuższy niż 14 dni;
   3. w przypadku określonym w postanowieniu w pkt 8.2.
 9. Inne prawa i obowiązki Stron
  1. Meetface ma prawo posługiwać się w celu realizacji Umowy osobami trzecimi.
  2. Meetface ma prawo dokonać przelewu wynikających z Umowy wierzytelności na osobę trzecią.
  3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Meetface:
   1. przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
   2. ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 10. Prawo właściwe i jurysdykcja oraz rozwiązywanie sporów
  1. Umowa podlega prawu polskiemu.
  2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z nią będą uprzednio rozwiązywane w trybie mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie według brzmienia tego Regulaminu na dzień zawarcia Umowy z danym Użytkownikiem. Strony wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji.
  3. W przypadku braku zawarcia wskutek mediacji ugody, wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, będzie rozstrzygał sąd polski właściwy dla siedziby Meetface.
 11. Zmiany Regulaminu
  1. Meetface ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu i innych adresów podanych w treści Regulamin lub na Stronie www poprzez przesłanie informacji na ten temat Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, adres siedziby bądź wskazany przez Użytkowania adres do doręczeń Użytkownika lub też telefonicznie. Zmiany te nie są zmianami Regulamin ani Umowy.
  2. Użytkownik zobowiązany jest informować pisemnie Meetface o każdej zmianie swoich danych rejestrowych, w tym jego adresu, adresu poczty elektronicznej, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia powyższej informacji Meetface, chyba że z treści informacji wynika późniejszy termin wejścia w życie tej zmiany. W przypadku niezachowania tej procedury wszelkie pisma oraz informacje uważa się za skutecznie doręczone pod wskazanymi poprzednio adresami, co nie wyłącza uprawnienia Meetface do ich doręczenia także na nowy adres, o ile będzie on Meetface znany.
  3. Meetface zastrzega możliwość zmiany Regulamin lub wydania nowych ogólnych warunków umowy w trakcie trwania Umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionych lub nowych ogólnych warunków umowy Użytkownik nie dokona wypowiedzenia Umowy na piśmie z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, odpowiednio nowe ogólne warunki umowy lub zmienione Regulamin będą go wiązać po upływie terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą ich wejścia w życie. Za dzień dokonania wypowiedzenia Umowy uznaje się dzień otrzymania tego wypowiedzenia przez Meetface. Nowe ogólne warunki umowy lub zmienione Regulamin będą uważane za stanowiące integralną część Umów zawartych przed ich wejściem w życie oraz za zmieniające te Umowy lub je uzupełniające w odpowiednim zakresie, z zastrzeżeniem uprawnienia Użytkownika do wypowiedzenia Umowy zgodnie z niniejszym punktem.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.08.2019 r.

Załączniki:

 1. Opis funkcjonalności
 2. Towary szczególne
 3. Cennik